Diction Finland Oy:n sopimusehdot

Päivitetty 8.11.2022

1. Yleistä

Diction Finland Oy:n pääasiallisia palveluita ovat käännös- ja oikolukupalvelut. Seuraavia ehtoja sovelletaan kaikkiin käännös- ja oikolukupalveluihin, jotka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt (jäljempänä "Asiakas") tilaavat Diction Finland Oy:ltä (jäljempänä "Diction"). Mahdollisia Asiakkaan käyttämiä yleisiä sopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, ellei toisin ole sovittu kirjallisesti.

Asiakas toimittaa Dictionille käännettävän tai oikoluettavan tekstin tai muun sovitun toimeksiannon (jäljempänä ”Materiaali”). Lopullista käännettyä tai oikoluettua tekstiä kutsutaan "Palveluksi".

2. Tilaaminen ja hinnat

Asiakas on velvollinen toimittamaan Dictionille oikeat tiedot toimeksiannon laajuudesta ennen tilaamista. Tarvittaessa Materiaali on toimitettava Dictionille etukäteen. Diction laskee kunkin toimeksiannon hinnan toimeksiannon laajuuden arvioituaan. Ennen työn aloittamista Asiakkaalle toimitetaan tarjous tai tilausvahvistus, jossa ilmoitetaan Palvelun hinta sekä mahdolliset muut kulut, kuten toimituskulut, arvonlisävero ja muut mahdolliset verot. Ellei toisin mainita, sivustolla diction.fi ilmoitetut hinnat ovat arvonlisäverottomia. Mikäli kiinteää hintaa ei ole mahdollista ilmoittaa, Dictionin on ilmoitettava hinnan laskentaperuste. Ellei toisin mainita, Dictionin tarjous/tilausvahvistus on voimassa enintään 10 päivää.

Dictionilla on oikeus lähettää tarjous/tilausvahvistus sähköpostitse. Diction voi tarvittaessa vaatia Asiakkaalta maksuvakuuden.

3. Materiaali

Ellei toisin sovita, Asiakas sitoutuu toimittamaan Materiaalin digitaalisesti jollakin seuraavista tavoista: tavallinen tekstitiedosto (ASCII-muodossa), PDF-tiedosto, kuvatiedosto (JPEG-, PNG- ja GIF-muodot hyväksytään), Rich Text Format -asiakirja, Microsoft Word -asiakirja tai salaamaton sähköposti. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Materiaali toimitetaan muodossa, jonka Diction voi avata ilman erityisiä lisäohjelmia.

Jos Asiakas sopimuksen tekemisen jälkeen esittää muutoksia Materiaaliin, mukaan lukien sen laajuuteen, Dictionilla on oikeus mukauttaa sovittua hintaa ja siirtää toimitusajankohtaa. Diction ei kuitenkaan ole velvollinen hyväksymään Materiaaliin sopimuksen tekemisen jälkeen tehtyjä muutoksia.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Dictionille kirjallisesti ennen sopimuksen tekemistä kaikista toimeksiannon suorittamiseen liittyvistä erityisvaatimuksista mukaan lukien terminologiaa, kuten juridista, teknistä, lääketieteellistä jne. terminologiaa koskevat erityisvaatimukset. Diction ei voi taata, että käännöksen laatii koulutettu tai auktorisoitu kääntäjä, ellei kirjallisesti erikseen toisin sovita.

4. Palvelu ja toimitus

Palvelu sisältää vain sovitun käännöksen tai oikoluvun. Dictionilla on oikeus ilman Asiakkaan suostumusta tehdä ulkoasumuutoksia, kuten fontin, tekstikoon, värien, tiedostomuodon, ulkoasun jne. muutokset. Ellei toisin sovita, Dictionilla on oikeus toimittaa Palvelu tavallisena tekstitiedostona, Word-tiedostona, PDF-tiedostona, kuvatiedostona tai sähköpostitse.

Dictionilla on oikeus ilman Asiakkaan suostumusta käyttää alihankkijoita tai muita kolmansia osapuolia, mukaan lukien itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia freelance-kääntäjiä.

Toimitusajankohdasta sovitaan Asiakkaan kanssa. Ellei toisin sovita, toimitusajankohta on viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun Diction on vastaanottanut Materiaalin kokonaisuudessaan. Toimituspäivänä toimitus on ajoissa, jos se tapahtuu ennen keskiyötä. Dictionilla on oikeus lykätä tai keskeyttää meneillään olevat tai uudet toimeksiannot, jos aiemmin toimitetuista Palveluista ei ole saatu maksua.

Jos toimitusaikaa ei voida noudattaa poikkeuksellisista olosuhteista johtuvista syistä, joista Diction ei ole vastuussa, Dictionilla on oikeus lykätä toimitusta tai tarvittaessa purkaa sopimus. Tällaisissa tapauksissa Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia hinnanalennusta, korvausta, sakkoa, vahingonkorvausta tai hyvitystä. Erityisolosuhteina voidaan pitää muun muassa tulipaloa, onnettomuutta, lakkoa, mellakkaa, sotaa, liikenneongelmia ja viranomaisten erityisiä toimenpiteitä.

5. Laskutus (yritysasiakkaat)

Lasku maksutapana on tarjolla vain yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille (ei kuluttajille). Diction toimittaa laskut sähköisesti. Jos Asiakas haluaa paperilaskun, Dictionilla on oikeus periä enintään 10 euron suuruinen käsittelykulu.

Laskun eräpäivä on 14 päivää laskun päiväyksestä. Maksu on suoritettava Dictionin pankkitilille, joka käy ilmi laskusta.

Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorko, joka on 8 % korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko. Dictionilla on lisäksi oikeus periä lakisääteiset muistutus- ja perintämaksut sekä oikeus viedä asia tarvittaessa eteenpäin ulosottoviranomaisille. Laskuun liittyvistä kysymyksistä tai erimielisyyksistä on ilmoitettava Dictionille viimeistään laskun eräpäivänä. Tämän huomautusajan jälkeen Asiakkaalla ei ole oikeutta vastustaa laskua.

Meneillään olevan toimeksiannon maksuehtojen muutoksista on sovittava kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) osapuolten välillä. Maksu on suoritettava ajallaan siinäkin tapauksessa, että Palvelusta on tehty reklamaatio tai Materiaali/Palvelu on lähetetty Asiakkaan sisäiselle osastolle ja/tai ulkoiselle taholle hyväksyttäväksi.

6. Maksu (yksityisasiakkaat)

Yksityisasiakkaiden tilausprosessi on seuraava:

1. Lähetä tarjouspyyntö Dictionille joko sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.

2. Kuvaa toimeksianto mahdollisimman tarkkaan. Saat meiltä tarjouksen, joka sisältää Palvelun hinnan sisältäen arvonlisäveron, toimitusajan sekä muut oleelliset tiedot kyseisestä Palvelusta.

3. Tarjous sisältää maksulinkin, jota klikkaamalla voit vahvistaa tilauksen korttimaksulla.

4. Vahvista tilaus ja hyväksy Dictionin sopimusehdot.

5. Saat sähköpostitse tilausvahvistuksen, joka vahvistaa, että olemme vastaanottaneet tilauksesi sekä kuitin, joka vahvistaa, että olemme vastaanottaneet maksun.

Lue lisää yleisistä maksuehdoista kohdasta 7.

7. Yleiset maksuehdot

Yritysasiakkaille toimitetaan lasku kustakin tilauksesta, ellei toisin sovita.

Yksityisasiakkaiden tulee maksaa tilaus maksulinkin kautta maksukortilla. Huomaathan, että suorittaessasi maksun maksupalveluntarjoajan (Bambora/Worldline) kautta hyväksyt maksupalveluntarjoajan ehdot ja annat suostumuksesi maksun yhteydessä antamiesi henkilötietojen käsittelyyn. On Asiakkaan vastuulla lukea maksupalveluntarjoajan ehdot ennen maksun ja siten tilauksen vahvistusta. Yksityisasiakkaiden on maksettava tilauksen hinta (sis. arvonlisävero) etukäteen. Toimeksianto aloitetaan vasta, kun Diction on saanut maksuvahvistuksen.

Kaikki hinnat ilmoitetaan euroina. Kaikki toimeksiantoon liittyvät kustannukset sekä kokonaishinta ilmoitetaan tilauksen yhteydessä sekä tilausvahvistuksessa.

Mikäli Asiakkaalla on maksua koskevia kysymyksiä, Dictionin tiimi vastaa niihin mielellään.

8. Reklamaatio

Jos Asiakas havaitsee toimitetussa Palvelussa virheitä tai puutteita, reklamaatio on tehtävä välittömästi. Dictionin on vastaanotettava reklamaatio viimeistään neljän (4) päivän kuluessa Palvelun toimittamisesta. Reklamaation tekeminen ei vapauta Asiakasta välittömistä maksuvelvoitteista. Tämä ehto ei rajoita kuluttajan oikeutta reklamoida Palvelun virheistä tai puutteista kohtuullisessa ajassa.

Reklamaatiosta on ilmoitettava Dictionille kirjallisesti (sähköpostitse). Reklamaatiossa on selkeästi ja tarkasti ilmoitettava Asiakkaan havaitsemat virheet tai puutteet. Mikäli virheitä tai puutteita ilmenee, Diction korjaa ne. Korjaukset tehdään maksutta, mikäli voidaan osoittaa, että virheet/puutteet ovat Dictionin vastuulla.

Jos Asiakas itse tekee korjauksia tai muutoksia Palveluun ilman ennakkosopimusta Dictionin kanssa tai jos Asiakas ylittää reklamaatioajan, oikeus oikaisuun, hyvitykseen, hinnanalennukseen ja korvaukseen raukeaa. Dictionilla on oikeus periä lisämaksu, jos korjaukset on tehtävä neljän (4) päivän määräajan jälkeen, ellei toisin sovita.

9. Vastuu ja vastuun rajoittaminen

Toimitettua Palvelua saa käyttää vain laillisiin tarkoituksiin. Diction ei ole vastuussa tappioista, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti puutteellisista tai viivästyneistä käännöksistä. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa käännös, mikäli Materiaalilla tai Palvelulla odotetaan olevan kauaskantoisia terveydellisiä, taloudellisia, poliittisia, sosiaalisia tai inhimillisiä seurauksia. Lisäksi Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Dictionille tällaisista mahdollisista seurauksista ennen sopimuksen tekemistä.

Diction korvaa Asiakkaalle vain todistetut ja kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet suoraan Dictionin viivästyksestä tai huolimattomuudesta. Diction ei kuitenkaan korvaa välillisiä kustannuksia, vahinkoja tai menetyksiä, kuten tulon menetystä. Dictionin vastuu rajoittuu tilauksen kokonaisarvoon. Vastuun enimmäismäärä on kuitenkin kaikissa tapauksissa enintään 300 euroa. Näiden ehtojen mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta jos:

1) Diction on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti;

2) vastuunrajoitukset eivät ole pakottavan lainsäädännön (esim. kuluttajansuojalainsäädännön) mukaisia.

  10. Sopimuksen purkaminen

  Jos Palvelussa on olennaisia puutteita, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus. Dictionille on kuitenkin ensin annettava mahdollisuus korjata mahdolliset puutteet kohtuullisen ajan kuluessa. Jos Asiakas irtisanoo Palvelun, on Asiakas velvollinen tuhoamaan kaikki toimitetun Palvelun kopiot. Asiakas ei saa käyttää Palvelua kokonaan tai edes osittain.

  Dictionilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain tai keskeyttää aloitettu toimeksianto, jos Asiakas joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai moratorioon.

  Muissa tapauksissa Dictionilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, noudattaa Asiakkaan toivetta sopimuksen purkamisesta, jolloin Diction voi vaatia määrittelemänsä arvioidun korvauksen siihen mennessä tehdystä työstä. Tällaisissa tapauksissa Diction toimittaa sen osan Palvelusta, joka on valmis sillä hetkellä, kun Asiakas purkaa sopimuksen.

  11. Peruuttamisoikeus

  Asiakas (sekä yritys- että yksityisasiakas) hyväksyy työn aloittamisen hyväksyttyään Dictionin tarjouksen.

  Yritysasiakkaiden peruuttamisoikeus

  Yritysasiakkailla ei ole peruuttamisoikeutta.

  Yksityisasiakkaiden peruuttamisoikeus

  Yksityisasiakkailla on 14 päivän peruuttamisoikeus sopimuksen tekemisestä kuluttajasuojalain 6 luvun 14 §:n mukaisesti. Jos yksityisasiakas on pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, yksityisasiakkaan on maksettava Dictionille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Palvelulla ei ole ollenkaan peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun palvelu on kokonaan suoritettu.

  Asiakas pyytää, että Toimeksianto aloitetaan välittömästi Asiakkaan hyväksyttyä Dictionin tarjouksen tai kun tilausvahvistus on lähetetty Asiakkaalle (mikä voi tapahtua peruuttamisajan kuluessa). Asiakas on tietoinen, että Asiakkaalla ei ole ollenkaan peruuttamisoikeutta, kun Toimeksianto on kokonaan suoritettu.

  Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Asiakkaan on ilmoitettava Dictionille päätöksestä peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi sähköpostilla). Peruuttamisen voi tehdä käyttämällä peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Lakisääteistä peruuttamisoikeutta käytettäessä ei tarvitse ilmoittaa peruttamisen syytä.

  Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että Asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

  Jos Asiakas peruuttaa tämän sopimuksen, Diction palauttaa Asiakkaalle kaikki Asiakkaalta saadut maksusuoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun Diction on vastaanottanut peruuttamisilmoituksen. Palautettavasta summasta vähennetään kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n mukainen kohtuullinen korvaus suoritetuista palveluista.

  Diction suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jota Asiakas on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei Asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että Asiakkaalle ei aiheudu maksusuoritusten palauttamisesta kustannuksia.

  12. Salassapitovelvollisuus

  Kaikkia Dictionin työntekijöitä ja kääntäjiä sitoo salassapitovelvollisuus käännös- ja oikolukutoimeksiantoihin liittyen. Tämä koskee myös freelance-kääntäjiä.

  13. Henkilötietojen käsittely ja käännösten säilyttäminen

  Diction käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaisesti. Lue lisää Dictionin tietosuojakäytännöstä ja henkilötietojen käsittelystä täältä.

  Diction tarjoaa lisäksi mahdollisuuden säilyttää Asiakkaan tilaamat käännökset maksutta. Mikäli Asiakas haluaa, Diction säilyttää kutakin käännöstoimeksiantoa koskevat tiedot niin kauan kuin suostumus on voimassa. Asiakkaalla on aina oikeus saada henkilötiedot poistetuksi.

  Asiakas voi toimeksiannon/käännöksen yhteydessä antaa suostumuksensa toimeksiannon/käännöksen säilyttämiseen. Jos Asiakas antaa kirjallisen suostumuksensa, Diction säilyttää toimeksiannon/käännöksen toistaiseksi. Asiakas voi aina peruuttaa suostumuksensa. Jos Asiakas ei vastaa pyyntöön, toimeksianto/käännös poistetaan pääsääntöisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa, ellei Asiakas halua, että toimeksianto/käännös poistetaan tätä aiemmin tai myöhemmin.

  Jos toimeksianto/käännös sisältää arkaluonteisia tietoja, Materiaali poistetaan heti, kun toimeksianto /käännös on valmis, ellei Asiakas toisin halua. Tapauksesta riippuen toimeksianto on päättynyt, kun 1) Diction on toimittanut valmiin käännöksen tai 2) Asiakas hylkää tarjouksen.

  Diction säilyttää muita kuin arkaluonteisia tietoja, kuten Asiakkaan yhteystietoja niin kauan kuin niille on oikeutettu tarve. Diction noudattaa muun muassa velan vanhentumislain yleensä kolmen (3) vuoden sekä kirjanpitolain kuuden (6) vuoden määräaikaa tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä.

  14. Tekijänoikeudet

  Asiakas on velvollinen varmistamaan kaikki tarvittavat oikeudet käännettävään ja/tai oikoluettavaan Materiaaliin. Diction on näin ollen vapautettu kaikista vaatimuksista, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaalla ei ole tarvittavia oikeuksia Materiaaliin. Diction − tai kuka tahansa Dictionin tätä tarkoitusta varten nimeämä henkilö − saa ottaa Materiaalista kopioita siinä määrin kuin se on tarpeen toimeksiannon asianmukaista suorittamista varten.

  Diction säilyttää tekijänoikeudet kaikkiin Dictionin tai Dictionin palkkaaman kolmannen osapuolen suorittamiin Palveluihin, ellei toisin sovita. Siten Asiakas säilyttää tekijänoikeudet alkuperäiseen Materiaaliin, mutta mukautetun/käännetyn Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat sekä Asiakkaalle että Materiaalin mukauttaneelle/kääntämälle henkilölle. Asiakas on velvollinen kunnioittamaan tekijänoikeuksia muun muassa ilmoittamalla selvästi tekijän nimen, vaihtoehtoisesti ’Diction’, mikäli Asiakkaalle ei ole ilmoitettu, kuka tekijä on.

  15. Muut säännökset

  Asiakas lupaa olla ottamatta yhteyttä Dictionin kääntäjiin tai freelance-kääntäjiin liittyen käännös- tai oikolukupalveluihin, jotka eivät kuulu Dictionin kanssa tehdyn käännös- tai oikolukusopimuksen piiriin. Velvoite on voimassa neljä (4) vuotta viimeisimmästä Asiakkaan ja Dictionin välisestä käännös- tai oikolukusopimuksesta. Tämän määräyksen rikkominen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Tämä ehto ei koske kuluttaja-asiakkaita.

  16. Säännöksen pätemättömyys

  Jos näiden sopimusehtojen jonkin ehto todetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen tai tulkintaan.

  17. Sovellettava laki ja toimivalta

  Asiakkaan ja Dictionin väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

  Jos Diction ja yksityisasiakas eivät onnistu ratkaisemaan riitaa yhteisymmärryksessä, Asiakas voi kääntyä maksuttoman kuluttajaneuvonnan puoleen. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot löytyvät verkkosivulta www.kuluttajaneuvonta.fi. Asiakas voi saattaa kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet maksuttoman kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsittelyyn.

  Asiakas voi käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia. Riidanratkaisufoorumi löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/odr. Foorumiin voi ilmoittaa elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoitteeksi Dictionin asiakaspalvelun sähköpostiosoitteen.

  Sopimusehtojen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaisesti ja käsitellään yksityisasiakkaan asuinpaikan käräjäoikeudessa.

  Mikäli Diction ja yritysasiakas eivät onnistu ratkaisemaan riitaa yhteisymmärryksessä, riita voidaan käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa.

  Diction Finland Oy
  Lönnrotinkatu 5
  00120 Helsinki
  Suomi
  +358 9 4245 1339
  Y-tunnus: 3293832-7
  EAN: 5797200064202
  visa mastercard bank_transfer